News and events 2009

MKG submits a consultation document to the industry regarding the choice of site

Today, MKG together with the Swedish Society for Nature Conservation [SSNC] submit a consultation document to the Swedish power industry’s nuclear waste company SKB, giving their views on the choice of site for a final repository for spent nuclear fuel.

Broschyr om kärnavfallsfrågan

MKG har tagit fram en broschyr om kärnavfallsfrågan. I broschyren ges en bakgrund till alla de frågeställningar som är viktiga för slutförvarsfrågan. I broschyren beskrivs hur farligt det använda kärnbränslet är och vilka problem det finns med kärnavfallsbolaget SKB:s nuvarande planer för slutförvaring. Och det finns alternativ.

Mötesanteckningar från SSM-expertmöte om lererosion

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM anordnade ett möte den 4-7 november med den så kallade BRITE-gruppen (Barrier Review, Integration, Tracking and Evaluation group).  I gruppen deltar externa exporter som stödjer myndigheten i dess arbete med frågor som rör de konstgjorda barriärerna av koppar och lera i KBS-metoden. Ämnet för mötet var riskerna med lererosion under en istid.

Rapport från utvärderingen av Kärnavfallsrådets genomlysningsprojekt klar

Under 2009 har Kärnavfallsrådet utvärderat det genomlysningsprojekt som rådet genomfört sedan 2007. I dagarna har en rapport från utvärderingen presenterats. Genomlysningsprojektet får genomgående ett gott betyg från den målgrupp som rådet vänt sig till och 9 av 10 vill att projektet fortsätter till dess at ett beslut om ett slutförvar fattats.

MKG:s yttrande över ny kärnkraft och atomansvar

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat sina synpunkter på förslag till ny kärnkraftslagstiftning, ”Kärnkraft – nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar” SOU 2009:88. Synpunkterna begränsar sig till att gälla frågeställningar som rör kärnavfall.

I korthet kan MKG:s yttrande sammanfattas i följande punkter:

Fortsatta medel till MKG

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har för 2010 beviljat MKG ekonomiskt stöd ur Kärnavfallsfonden med 1 925 000 kr. Beloppet är samma som föreningen erhållit tidigare år. Föreningen hade sökt 2 500 000 kr, det belopp som en förening högst kan erhålla. Beslutet innebär att föreningen för femte året i rad arbetar med i reella värden minskade medel.

Svenskt borrhålsprojekt (SDDP) får rejäl finansiering

Leif Bjelm, professor i teknisk geologi vid Lunds Tekniska Högskola, har fått ett större anslag från Vetenskapsrådet för att köpa in ett komplett system för djup kärnborrning.

MKG och Naturskyddsföreningen på internationell konferens i Göteborg

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Naturskyddsföreningen deltog på den internationella vetenskapliga konferensen Managing Radioactive Waste den 15-17 december i Göteborg. Konferensen arrangerades av CEFOS-gruppen vid den Statsvetenskapliga institutionen.

Logga in