News and events 2009

MKG submits a consultation document to the industry regarding the choice of site

Today, MKG together with the Swedish Society for Nature Conservation [SSNC] submit a consultation document to the Swedish power industry’s nuclear waste company SKB, giving their views on the choice of site for a final repository for spent nuclear fuel.

Broschyr om kärnavfallsfrågan

MKG har tagit fram en broschyr om kärnavfallsfrågan. I broschyren ges en bakgrund till alla de frågeställningar som är viktiga för slutförvarsfrågan. I broschyren beskrivs hur farligt det använda kärnbränslet är och vilka problem det finns med kärnavfallsbolaget SKB:s nuvarande planer för slutförvaring. Och det finns alternativ.

Mötesanteckningar från SSM-expertmöte om lererosion

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM anordnade ett möte den 4-7 november med den så kallade BRITE-gruppen (Barrier Review, Integration, Tracking and Evaluation group).  I gruppen deltar externa exporter som stödjer myndigheten i dess arbete med frågor som rör de konstgjorda barriärerna av koppar och lera i KBS-metoden. Ämnet för mötet var riskerna med lererosion under en istid.

Rapport från utvärderingen av Kärnavfallsrådets genomlysningsprojekt klar

Under 2009 har Kärnavfallsrådet utvärderat det genomlysningsprojekt som rådet genomfört sedan 2007. I dagarna har en rapport från utvärderingen presenterats. Genomlysningsprojektet får genomgående ett gott betyg från den målgrupp som rådet vänt sig till och 9 av 10 vill att projektet fortsätter till dess at ett beslut om ett slutförvar fattats.

MKG:s yttrande över ny kärnkraft och atomansvar

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat sina synpunkter på förslag till ny kärnkraftslagstiftning, ”Kärnkraft – nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar” SOU 2009:88. Synpunkterna begränsar sig till att gälla frågeställningar som rör kärnavfall.

I korthet kan MKG:s yttrande sammanfattas i följande punkter:

Fortsatta medel till MKG

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har för 2010 beviljat MKG ekonomiskt stöd ur Kärnavfallsfonden med 1 925 000 kr. Beloppet är samma som föreningen erhållit tidigare år. Föreningen hade sökt 2 500 000 kr, det belopp som en förening högst kan erhålla. Beslutet innebär att föreningen för femte året i rad arbetar med i reella värden minskade medel.

Svenskt borrhålsprojekt (SDDP) får rejäl finansiering

Leif Bjelm, professor i teknisk geologi vid Lunds Tekniska Högskola, har fått ett större anslag från Vetenskapsrådet för att köpa in ett komplett system för djup kärnborrning.

Preliminär MKB för slutförvaret publicerad

Den 15 december publicerade kärnavfallsbolaget SKB en preliminär Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, för slutförvaret av använt kärnbränsle som de vill ansöka om att bygga i Östhammars kommun intill Forsmarks kärnkraftverk. Samråd om MKB:n kommer att hållas den 6 februari i Östhammars kommun och den 9 februari i Oskarshamns kommun.

Logga in