Domstolsprövningen

I december 2014 mottog Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga slutförvaret SFR.

Detta har hänt:
Efter inlämnandet av ansökan om SFR 2 begärde domstolen in synpunkter på kompletteringsbehov av remissinstanser. De inlämnade synpunkterna bollades mellan remissinstanserna och sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB i två omgångar. Regeringen meddelade att ansökan ska prövas som det vore en ny anläggning, dvs. prövas av regeringen. Den 11 december 2017 kungjorde domstolen ansökan.  

Vad Naturskyddsföreningen och MKG yrkat om i prövningen kan du läsa mer om här >> 

Aktuellt:
Remissinstanserna ges tillfälle att under 2018 och 2019 lämna synpunkter i sakfrågor. Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande lämnas in den 31 oktober. Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande väntas den 21 januari. Berörda remissinstanser kommer ges tillfälle att bemöta SKB:s bemötande. 

Aktuell tidplan 180628 >>


I högerspalten hittar du länkar där du kan: 

- hitta ansökan >>
- följa domstolens prövningsprocess >>
- hitta domstolens dagbok, se en lista över aktbilagor och direkt ladda ner de aktbilagor som du är intresserad av >>

Logga in