28 juni 2018 |

Domstolen antar ny tidplan för SFR 2-prövningen

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har den 28 juni uppdaterat sin tidplan för handläggningen av ansökan om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR, i Forsmark, med en ny anläggning för rivningsavfall, SFR 2. Huvudförhandling i målet beräknas till hösten 2019.

Den 11 december 2017 kungjorde Strålsäkerhetsmyndigheten SSM och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ansökan om att få bygga en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR, i Forsmark, med en ny anläggning för rivningsavfall, SFR 2. SSM prövar ansökan enligt kärntekniklagen och mark- och miljödomstolen enligt miljöbalken. Liksom prövningen av ansökningarna om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle kommer de båda prövningarna att granskas parallellt och yttranden kommer att skickas till regeringen för beslut om tillstånd och tillåtlighet. 

Med anledning av att Strålsäkerhetsmyndigheten fått anstånd till den 21 januari 2019 för sitt yttrande med synpunkter på ansökan har mark- och miljödomstolen reviderat sin tidplan för målet. Även Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG fick anstånd och kommer att lämna in sitt yttrande senast den 31 oktober. 

Tidplanen anger, efter en tid av bemötande av synpunkter från remissinstanser, att huvudförhandlingen kommer att hållas 23 september – 4 oktober 2019. 

 

Länkar:

Reviderad tidplan, 180628 >>

Mark- och miljödomstolens dagbok över målet, 180807 >>

SSM beviljas förlängd remisstid hos domstolen för SFR 2, 180326 >>  

Domstolen och SSM kungör SFR 2-ansökan, 171211 >>

Logga in