28 april 2006 |

Committee on Radioactive Waste Management (CoRWM) har presenterat sina preliminära rekommendationer till den brittiska regeringen

Den brittiska regeringen har ett särskilt råd för kärnavfallsfrågor Committee on Radioactive Waste Management (CoRWM). Rådet har i dagarna presenterat en preliminär version av sina rekommendationer för hur den brittiska regeringen ska planera ett slutförvar för kärnavfall.

Rådet säger att i det för tillfället rådande kunskapsläget inom kärnavfallsområdet verkar ett geologiskt slutförvar vara att föredra. De säger också att en lokaliseringsprocess kan få ta en eller två generationer om det är så att det tar tid att hitta den passande plats och ett lämpligt utförande.

Eftersom framtagande av ett slutligt förvar kan ta tid så rekommenderar rådet att utveckla ett säkert mellanlager. De föreslår även att forsknings- och utvecklingsprogram ska drivas för att exempelvis titta på alternativa sätt att ta hand om avfallet. Det ska ge en flexibilitet i beslutsfattandet så att möjligheten finns att andra slutförvarsmetoder (till exempel djupa borrhål) kan visa sig vara genomförbara alternativ. Rådet har ännu ej gett rekommendationer i exakt hur ett geologiskt slutförvar bör vara utformat.

Det är positivt att se att rådet lämnar öppet för olika typer av geologiska förvar. Det är fullt möjligt att nya rön leder fram till andra lösningar än den lösning som kärnkraftsindustrin i Sverige vill använda (KBS-metoden) är att föredra. Som exempel kan nämnas att den istidsproblematik för den långsiktiga säkerheten av ett slutförvar av KBS-typ som MKG uppmärksammat även finns i Storbritannien. Med en flexibilitet i det framtida beslutsfattandet skulle det kunna bli intressant att lägga resurser på att utveckla metoden djupa borrhål i stället för att följa den svenska vägen.

Nirex (The Nuclear Industry Radioactive Waste Executive), som är en numera från kärnkraftindustrin fristående organisation i Storbritannien, har utrett hur använt kärnbränsle kan slutförvaras. Organisationens uppgift var att förutsättningslöst titta på en mängd olika alternativ för omhändertagande av använt kärnbränsle. CoRWM har sedan använt sig av Nirex rapporter för sina rekommendationer.

I Nirex sammanfattande rapport tas bland annat den alternativa metoden djupa borrhål upp och det sägs att metoden kan vara särskilt bra vid förvaring av exempelvis oönskat plutonium. Detta eftersom konceptet djupa borrhål gör det mycket svårt att få tag på materialet och på så vis görs det mindre sannolikt att materialet kommer att användas i icke-fredliga syften. Det finns en vinning i att låta allt använt kärnbränsle slutförvaras i djupa borrhål så att det inte kommer att användas till icke-fredliga syften.

Det finns många personer på Nirex som för den brittiska kärnkraftsindustrins räkning tidigare arbetat med att skapa ett brittiskt slutförvar som liknar det som den svenska kärnkraftindustrin arbetar med att ta fram. Dessa personer kommer att arbeta för att den brittiska regeringen tar ett beslut om att ensidigt satsa på denna slutförvarstyp utan att det utreds om det finns miljömässigt bättre alternativ. MKG har i kontakter med CoRWM påpekat att t ex metoden djupa borrhål kan vara ett bättre alternativ och ser det som framgång att djupa borrhål explicit nämns som ett alternativ i den preliminära rapporten.

CoRWM kommer att lämna sin slutrapport till regeringen i Storbritannien i juli och regeringen förväntas sedan ta beslut i slutet på 2006.


Mer information:

  

Läs rådets ”draft recommendations” >>

 Läs rådets ”draft recommendations
and rationales” >>
Läs Nirex underlagsrapport till kommittén >>


Nirex hemsida – www.nirex.co.uk

CoRWM:s hemsida – www.corwm.org.uk

Se MKG:s nyhet från 2006-04-19 om brev till myndigheter om istider etc >>

Logga in