24 oktober 2012 |

Brister i SKB:s ansökan om inkapslingsanläggningen Clink

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gjort en inledande granskning av den del av kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, slutförvarsansökan som gäller inkapslingsanläggningen (Clink). SSM kräver nu att SKB kompletterar ansökan på flera punkter.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har idag begärt att kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, kompletterar sin ansökan om inkapslingsanläggningen, Clink. Enhetschefen Lars Skånberg på SSM säger i en nyhet på myndighetens hemsida: ”Bristerna i ansökan är så omfattande att myndigheten nu endast kan gå vidare med att granska ansökan i sak i de delar där kompletteringar inte behövs”.

Myndigheten konstaterar att ansökan behöver kompletteras på flera punkter, bland annat bygger ansökan till viss del på gamla dokument, lagar och föreskrifter och det finns brister i spårbarhet. Senast den 30 november ska SKB ha lämnat en tidplan och strategi för arbetet med kompletteringarna till ansökan.

Enligt artikel i Ny Teknik tar kärnavfallsbolaget myndighetskritiken med ro. "Helt i linje med vad vi förväntade oss" säger strategidirektören Saida Laarouchi Engström, direktör för strategi och program vid SKB (se länk till artikeln nedan). Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är förvånade över uttalandet som kan tolkas som att bolaget avsiktligt lämnat in en ansökan som inte håller den kvalitet som behövs för att behöva pröva den. Detta skulle kunna vara en grund för att avvisa ansökan i stället för att fortsätta granskningen.

Våren 2011 skickade SKB in en ansökan om att få bygga ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle till mark- och miljödomstolen samt till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Ansökan till SSM är i två delar, en ansökan om ett slutförvar i Forsmark och en ansökan om en kombinerad inkapslingsanläggning och ett mellanlager vid Oskarshamns kärnkraftverk. Inkapslingsanläggningen är tänkt som en tillbyggnad av det idag befintliga mellanlagret av använt kärnbränsle, Clab. Tillståndet gäller både den nya och den gamla anläggningen tillsammans och den nya anläggningen kommer att kallas Clink. Där planeras bränslet tas upp från mellanlagret för att kapslas in i kopparkapslar och sedan skickas vidare till slutförvaringen i Forsmark. Ansökningarna om ett slutförvar och Clink granskas av SSM enligt kärntekniklagen och myndigheten har nu gjort klart den inledande granskningen av Clink-ansökan. Även slutförvarsansökans inledanande granskningen väntas avrapporteras i slutet av oktober. 

Senast den 1 november kommer SSM att skicka ett yttrande till Mark- och miljödomstolen om kompletteringsbehov enligt miljöbalken. Enligt SSM kommer de kompletteringar som begärs till Clink-ansökan enligt kärntekniklagen att finnas med i yttrandet till domstolen. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickade in sina yttranden om kompletteringsbehov (både till domstol och myndighet) den 1 juni 2011.   

Läs hela SSM:s begäran om komplettering samt länkar till Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande nedan.

 

Länkar 

Begäran om komplettering avseende uppförande och drift av inkapslingsanläggningen (Clink) >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande om kompletteringsbehov >>

Nyhet på NyTekniks hemsida, 121026 >>

Följ granskningen av slutförvarsansökan på MKG:s hemsida >>

Logga in