26 januari 2021 |

Avstämningsmöte mellan Kärnavfallsrådet och SSM januari 2021

Den 26 januari 2021 hölls ett avstämningsmöte mellan Kärnavfallsrådet, regeringens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) där aktuella frågor för bägge organisationerna presenterades.

SSM nämnde bland annat under mötet att myndigheten fått i uppdrag via regleringsbrevet för 2021 att redogöra för metoder för informationsöverföring för kärnavfallsförvar.

Myndigheten berättade även under mötet att den håller på att ta fram en ny organisationsstruktur, att den nationella avfallsplanen håller på att uppdateras, och att frågan om feldeponerat avfall i SFR resulterat i att kärnavfallsbolaget SKB nu beslutat att ta upp avfallet innan byggandet av den nya expansionen SFR 2 påbörjas.

Kärnavfallsrådet berättar att det fått en ny ledamot, Linda Soneryd, men fortfarande har två vakanser. Nästa kunskapslägesrapport kommer publiceras 2022 och fokus på just ”kunskapsläge”. 

Kärnavfallsrådet tar även upp hur SKB bemött rådets synpunkter på det senaste  Fud-programmet, att Rådet deltagit i samtal med Östhammars och Oskarshamns kommuner och lämnat en skrivning till Miljödepartementet om kompetensförsörjning inom kärnavfallsområdet.

Länk till mötets protokoll:
Protokoll från avstämningsmöte mellan Kärnavfallsrådet och SSM 210126 >>


Fler länkar:

Avstämningsmöte mellan Kärnavfallsrådet och SSM augusti 2020, 21200821 >>

Informationsbevarande i regeringens regleringsbrev för SSM, 201217 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SVT Nyheter uppmärksammar informationsbevarande, 210205 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB inte bemött Kärnavfallsrådets synpunkter på Fud-19, 201104 >> 

SSM vill ha snabbare återtag av feldeponerat avfall i SFR, 201216 >>

SSM bemöter SKB:s och Kärnavfallsrådets synpunkter på Fud-19, 200921 >>

Logga in