23 augusti 2011 |

Åttonde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 23 augusti träffades referensgruppen för kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskningsprojekt om kopparkorrosion i syrefritt vatten för åttonde gången sedan referensgruppen bildades i mars 2010. Gruppen träffades på Äspölaboratoriet i Oskarshamn, där SKB bedriver sina forskningsförsök Mini-Can och Prototypförvar-projektet i miljöer 500 m under jord som liknar de i ett slutförvar.

UPPDATERING: Minnesanteckningarna från mötet är klara och finns nedan.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har sedan referensgruppens bildande arbetat för att gruppen skulle följa hela kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning på KBS-metodens barriärsystem av koppar och lera, inte bara försök rörande kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten som var bolagets ursprungliga intention. Av särskilt intresse har varit att följa de försök som bolaget bedriver i Äspölaboratoriet. Våren 2011 tog bolaget beslutet att referensgruppen även delvis skulle kunna följa de kommande upptagen och analys av experimentpaket i MiniCan- och prototypförvarsförsöken vid laboratoriet.

I prototypförvarsförsöket har ett antal kopparkapslar i full skala deponerats på ett sätt att de i viss mån liknar de förhållanden som kommer att finnas i det planerade slutförvaret. Kapslarna har varit deponerade i 8-10 år och under 2011 tas två av de nu totalt sex deponerade kapslarna upp. Det åttonde referensgruppsmötet hölls i Äspölaboratoriet med möjlighet till studiebesök. Samtidigt som gruppen träffades pågick upptaget av experimentpaket.

Mötet började med att diskutera årets två upptag av kapslar, kapslarna 5 och 6, i prototypförvaret. Lars-Erik Johannesson från Clay Technology redovisade en genomgång om möjligheter och förslag till försök och analyser med avseende på kopparkorrosion. MKG har i gruppen och till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM framfört oro för att viktiga data rörande kopparkorrosion skulle gå förlorade eftersom det i den ursprungliga planeringen för upptaget i stort sett saknades korrosionsstudier. All fokus var på leran. Nu har det skett en förändring i synen på behovet av korrosionsanalyser vilket MKG anser är bra.

Vid mötet redovisade Bo Rosborg, Rosborg Consulting, det försök med kopparelektroder som finns i anslutning till kapsel 5 som ska tas upp senhösten 2011. Mätningar har gjorts under lång tid men Rosborg hävdade att de korrosionsvärden som finns anger korrosion i en syresatt miljö. Detta ifrågasattes eftersom det med nuvarande kunskap om hur snabbt syrgas förbrukas i förvaret inte är troligt att det varit en syrgasfri miljö annat än i inledningen av försöket.

På mötet beskrev även Siren Bortelid Moen från SKB och Nick Smart från Serco Assurance berättade om det under dagen pågående upptaget av försökspaket 3 i Minican-försöket.

Dagordning från mötet finns nedan. Minnesanteckningar från mötet kommer att publiceras så fort de blir klara.

 

Länkar:

Dagordningen till åttonde referensgruppsmötet >>

Mötesanteckningar från åttonde referensgruppsmötet, 110823 >> 

Bilaga A: Presentation "Preliminära resultat med röntgenabsorptionspektroskopi (XAS) på bentonit från Prototypförvaret" av Daniel Svensson, industridoktorand, SKB, 110823 >>

Bilaga B: Presentation "KBP1001 Brytning av Prototypförvaret" av Lars-Erik Johannesson, 110823 >>

Bilaga C: Presentation "Post-test examination of copper electrodes in dh 5 of the Prototype Repository" av Bo Rosborg, 110823 >>

Nyhet om att MKG skrivit till SSM om risken för att kopparkorrosionsresultat går förlorade vid det pågående upptaget av prototypförvaret >>

Nyhet om det sjunde referensgruppsmötet 2011-06-21 >>

Nyhet om det sjätte referensgruppsmötet 2011-04-28 >>

Nyhet om det femte referensgruppsmötet 2011-03-23 >> 

Nyhet om det fjärde referensgruppsmötet 2010-11-15 >>

Nyhet om det tredje referensgruppsmötet 2010-08-27 >>

Nyhet om det andra referensgruppsmötet 2010-06-07 >>

Nyhet om det första referensgruppsmötet 2010-03-24 >>

Logga in