Djupa borrhål

När en verksamhetsutövare ansöker om att starta en verksamhet så ska denne enligt miljöbalken presentera alternativa metoder till att uppfylla det ändamål som projektet syftar till.

I kärnavfallsprojektet finns det flera alternativ till den lösning som kärnavfallsbolaget förespråkar idag. Exempel på alternativ är djupa borrhål, torrt bergrumsförvar och förvar på liknande sätt som kärnavfallet förvaras idag, nämligen i bassänger i rum i berget. Alternativen ska redovisas så att miljödomstolen kan avgöra om bästa möjliga teknik och plats har valts.

MKG tar inte ställning till vilken metod som slutligen ska användas för slutförvar av högaktivt kärnkraftsavfall. MKG förordar inte en viss metod men vill att den långsiktigt miljömässigt bästa metoden ska användas på den för den metoden miljömässigt bästa platsen. Därför måste alternativ som har förutsättningar att vara långsiktigt miljömässigt bättre utredas ytterligare.

Logga in